20 kwietnia 2024

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

ul. Marszałka Piłsudskiego 18 88-300 Mogilno

„Jesień wierszem malowana” – konkurs plastyczny

Gminny Konkurs Plastyczny

Organizator

Samorząd Osiedlowy w Mogilnie Obwód nr 1

Zaprasza do udziału w konkursie plastycznym organizowanym pod patronatem Burmistrza Mogilna

pod nazwą „Jesień wierszem malowana”

REGULAMIN

1.Konkurs jest otwarty dla dzieci przedszkolnych i szkolnych ze szkół podstawowych klas I – VI zamieszkałych na terenie gminy Mogilno.

2.Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:

Kategoria I – dzieci przedszkolne od 5 do 6 roku życia (także dzieci, które nie chodzą do przedszkola)

Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych klas I, II, III,

Kategoria III – uczniowie szkół podstawowych klas V i VI.

3. Celem konkursu jest uwrażliwienie uczestników na piękno przyrody w okresie jesiennym oraz poznanie poezji dla dzieci. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci  umiejętności obserwacji zmian związanych z porą roku i jej twórczego prezentowania.

4.Do konkursu uczestnicy mogą zgłaszać prace twórczo powiązane z dowolnym wierszem o jesieni, a w szczególności miejsca takie jak: ogród, park, las, aleja spacerowa, ulica, drzewa, taras, balkon.

5.Inne informacje o pracach zgłaszanych do konkursu:

– format A3 (kartka z dużego bloku),

– na pracy powinien być widoczny tytuł wiersza i jego autor; można również umieścić na pracy cały wiersz lub jego fragment pisany ręcznie lub wydruk komputerowy, wycinek,

-należy przedstawić temat techniką collage, łączyć 2 lub więcej elementów typu: rysowanie, malowanie, wydzieranie, wycinanie, zastosowanie okazów naturalnych (np. liści, traw), makulatury, opakowań, tkanin, włóczki. Można korzystać z dowolnych materiałów plastycznych.

6.Każdy uczestnik konkursu zgłasza jedną pracę spełniającą warunki opisane               w punktach 4 i 5.

7.Zarówno pracę jak i kartę zgłoszeniową ZAŁĄCZNIK 1 , oświadczenie Zgoda na Przetwarzanie danych osobowych ZAŁĄCZNIK 2 uczestnik umieszcza w kopercie/opakowaniu z napisem Konkurs plastyczny „Jesień wierszem malowana” i dostarcza ją do Urzędu Miejskiego, Wydział Promocji i Kultury – pokój nr 103 lub do kina Wawrzyn. W naszej szkole chętnie zbiorę prace!

8.Oceny prac konkursowych dokona jury konkursu w składzie:

Dwóch przedstawicieli organizatora konkursu

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego

Profesjonalny plastyk

9.Jury przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej, a także wyróżnienia.  Decyzje jury są ostateczne.

9.Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.

10.Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wzory druków są w pokoju nauczycielskim.

11.Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac zgłoszonych                   do konkursu, umieszczania na stronach internetowych i wykorzystywania ich                     w innej formie ( np. wystawa w holu Biblioteki Miejskiej w Mogilnie) w celu przedstawienia ich szerszej publiczności, podając dane autora, lecz bez honorariów.

12.Prace zgłaszane do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach organizatora tj. Samorządu Osiedlowego w Mogilnie Obwód nr 1.

13.Prace konkursowe należy dostarczać do dnia 15 listopada 2021, w wyżej opisany sposób, punkt 7 regulaminu.

14.Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 20 listopada br. na stronie internetowej gminy www.mogilno.pl oraz na portalu Facebook Osiedle nr 1 Mogilno. Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

15.Prace konkursowe zostaną umieszczone na w/w stronie internetowej gminy oraz na portalu Facebook osiedla j/w. Informacje o konkursie i jego wynikach ukażą się w lokalnej prasie.

16. O wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje jury,
ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury.

Zapraszamy do udziału w konkursie.