Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

ul. Marszałka Piłsudskiego 18 88-300 Mogilno

EDU Plus program ochrony ubezpieczeniowej na rok szkolny 2021/2022

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

SKŁADKA JEDNORAZOWA 40ZŁ

Informacje dla rodziców.

 • OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO I WAKACJI  – 365 DNI W ROKU, PRZEZ 24 GODZ. NA DOBĘ
 • WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA
 • ELASTYCZNOŚĆ – opcję główną ubezpieczenia można rozszerzyć o dowolnie wybrane opcje dodatkowe
 • ŚWIADCZENIA Z OPCJI DODATKOWYCH WYPŁACANE SĄ NAWET JEŻELI INTERRISK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z OPCJI GŁÓWNEJ –  zwrot kosztów leczenia w przypadku braku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu
 • PAKIET KLESZCZ I ROZPOZNANIE BORELIOZY – świadczenie za zdiagnozowanie boreliozy oraz pokrycie kosztów usunięcia kleszcza, badań diagnostycznych oraz antybiotykoterapii w przypadku ugryzienia przez kleszcza
 • Za opłatą dodatkowej składki możliwość rozszerzenia zakresu o inne niż w poniższej ofercie Opcje Dodatkowe np.:
 • E-REHABILITACJA – rehabilitacja po wypadku nieszczęśliwym przeprowadzana zdalnie w domu ubezpieczonego
 • UNIKALNY NA RYNKU UBEZPIECZEŃ SZKOLNYCH PAKIET ONKO – wsparcie specjalistyczne i finansowe w przypadku poważnej choroby
 • ASSISTANCE EDU PLUS – pomoc medyczna, rehabilitacyjna i informatyczna oraz indywidualne korepetycje

Oferowany przez InterRisk TU SA Vienna Insurance Group

Przedstawicielstwo Generalne w Toruni

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

ŚwiadczeniaWysokości świadczeń w zł
Wariant
śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku nieszczęśliwego wypadku50.000
śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego30.000
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)25.000
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku*25.000
poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu*250
koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej lub podczas wycieczek szkolnychdo 7.500
w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe do 200
koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NWdo 7.500
pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie500
rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy5.000
śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie NW2.500
uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki250
wstrząśnienie mózgu w wyniku NW500
zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem1.250
rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny)1.250
rozpoznanie u Ubezpieczonego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych400
uszkodzenia ciała w NNW, wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych375
zwrot kosztów indywidualnych korepetycji w następstwie nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 500 zł w ciągu okresu ubezpieczenia , ale za maksymalnie 10 godzin lekcyjnych korepetycji pod warunkiem iż koszty korepetycji: a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, b) zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, c) Ubezpieczony nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, przy czym do ustalenia powyższego okresu uwzględnia się wyłącznie dni zajęć lekcyjnych wynikające z obowiązującego w danej placówce oświatowej planu lekcjido 500
Opcja dodatkowa D2 – oparzeniaII stopień200 600 1.000
III stopień
IV stopień
Opcja dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 1-go do 10-go dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem pobytu w szpitalu min. 2 dni)120 za dzień
Opcja dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 11-go dnia pobytu w szpitalu)80 za dzień
Opcja dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby (od 3-go do 10-go dnia pobytu w szpitalu)120 za dzień
Opcja dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby (od 11-go dnia pobytu w szpitalu)80 za dzień
Opcja dodatkowa D6 – poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów)1.000
Opcja dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadkudo 1.000, max. 300 za jeden ząb
Opcja dodatkowa D18 –koszty lekówdo 500
Opcja dodatkowa D20 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozydo 1.500, w tym: a) zdiagnozowanie boreliozy do 1.000, b) wizyta u lekarza do 150, c) badania diagnostyczne do 150, d) antybiotykoterapia do 200
Składka od osoby dla PLACÓWKI OŚWIATOWEJ40

* uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS

zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

z dnia 03.03.2020 roku

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią OWU EDU PLUS nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020 roku

§ 1

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

 1. w §2 dodaje się pkt 111), który otrzymuje brzmienie:

„111) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G00-G03”

 • w §4 w ust. 1 zmienia się pkt 1), który otrzymuje brzmienie:

„1) Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus lub Opcji Progresja obejmującej następujące ryzyka:

 1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej,
  1. uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  1. koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej lub podczas wycieczki szkolnej,
  1. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
  1. pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie,
  1. rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy,
  1. śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  1. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,
  1. wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  1. zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem,
  1. rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny),
  1. rozpoznanie u Ubezpieczonego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
  1. zwrot kosztów indywidulanych korepetycji w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  1. uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych;
 • § 6 ust. 1 pkt c) otrzymuje  brzmienie:

,,c) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej lub podczas wycieczek szkolnych  – zwrot udokumentowanych kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:

– są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz

– zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku, zwrot udokumentowanych kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej lub podczas wycieczek szkolnych w czasie, gdy Ubezpieczony w wieku do 18 lat przebywa pod opieką pracownika placówki oświatowej – do wysokości 200 zł, pod warunkiem że nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego doszło do uszkodzenia okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego miał miejsce na terenie placówki oświatowej lub podczas wycieczek szkolnych (w czasie, gdy Ubezpieczony przebywa pod opieką pracownika placówki oświatowej),

 • § 6 pkt. 7) otrzymuje brzmienie:

,,7) w przypadku pogryzienia, pokąsania, ukąszenia – jednorazowe świadczenie w wysokości:

a) 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pogryzienia,

b) 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pokąsania, ukąszenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku pokąsania, ukąszenia;

 • § 6 pkt. 8) otrzymuje brzmienie:

„8) w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu, w wyniku którego konieczny był co najmniej trzydniowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości stanowiącej 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia”.

 • w §6 dodaje się pkt. 11) w brzmieniu:

11) w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych jednorazowe świadczenie w wysokości 400 zł, pod warunkiem, iż zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych zostało rozpoznane w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.”

 • w § 6 dodaje się pkt. 12) w brzmieniu:

„12) zwrot kosztów indywidualnych korepetycji – jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, InterRisk pokryje koszt do wysokości 500 zł indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku.”

 • w § 6 dodaje się pkt. 13) w brzmieniu:

„13) w przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych – jednorazowe świadczenie w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Podstawowej, ale nie więcej niż 400 zł, a z tytułu których nie przysługuje żadne inne świadczenie, o którym mowa w §6”

 • § 11 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4)Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości:

a) 1,5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4 jednak nie więcej niż 120 zł, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od pierwszego do dziesiątego dnia pobytu w szpitalu, będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

b) 1,0% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, jednak nie więcej niż 80 zł za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od jedenastego dnia pobytu w szpitalu, będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 95 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu i jest wypłacana pod warunkiem minimum dwudniowego pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia.”

 1. § 11 ust. 1 pkt. 5) otrzymuje brzmienie:

„5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku choroby – świadczenie w wysokości:

a) 1,5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5 jednak nie więcej niż 120 zł, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od trzeciego do dziesiątego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) 1,0% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5 jednak nie więcej niż 80 zł za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od jedenastego dnia pobytu w szpitalu w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej,

W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia.”

 1. §21 ust. 3 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

„6) celem refundacji poniesionych: kosztów leczenia, kosztów leczenia po ekspozycji, kosztów leczenia stomatologicznego – okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody ich zapłaty, a także dokumentację medyczną z odbytych wizyt, zabiegów, pobytu w szpitalu, operacji. Dodatkowo celem refundacji poniesionych kosztów rehabilitacji – okazać dokumentację lekarską zawierającą skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne. W przypadku kosztów korepetycji – oryginały imiennych rachunków, faktur lub umowy cywilno-prawnej, której przedmiotem było udzielenie Ubezpieczonemu korepetycji.”